Ajankohtaista

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan kannanotto hallituksen esitykseen jätelaista (40/2021 vp)

Tuottajavastuun toteutumisen kannalta jätelakiesityksen olennaiset muutokset ovat tuottajavastuun ulottaminen kansainväliseen verkkokauppaan sekä pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoitteiden kiristyminen. Tehokkaat keinot vähentää vapaamatkustusta puuttuvat laista yhä ja pakkausjätteen kierrätystavoitteiden lisäksi kunnan vastuulle säädetyn yhdyskuntajätteen sitovia kierrätystavoitteita tulisi asettaa myös kunnille. Tuottajayhteisöille tulee taata kohtuullinen siirtymäaika muuttaa nykyiset järjestelmät uusien vaatimusten mukaisiksi.

Suomessa eri aloilla toimivista jätelain tarkoittamista tuottajayhteisöistä 14 tekee tiivistä edunvalvonta- ja viestintäyhteistyötä Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK) muodossa. TYNK on ollut edustettuna YM:n jätealan strategisessa yhteistyöryhmässä sekä jätelakivalmistelutyöryhmässä ja lisäksi antanut lausunnon jätelain muutosta koskien. Tuottajavastuun ansiosta monien tuotteiden palauttaminen kierrätykseen on maksutonta, ja kattavat keräysverkostot on tuotu lähelle tuotteiden käyttäjiä. Tuottajavastuu edistää parhaimmillaan merkittävästi kiertotaloutta tehostamalla monien materiaalien erilliskeräystä ja kierrätystä. Tuottajavastuun toteutumisen kannalta olennaista on tuottajavastuun jakautuminen oikeudenmukaisesti tuottajavastuussa olevien yritysten välillä ja että kaikki hoitavat tuottajavastuuvelvoitteensa. Tuottajavastuulla on merkittävä rooli tiettyjen tuotteiden jätehuollon järjestämiseksi, sillä tuottajavastuussa olevat yritykset muodostavat yhden kolmesta jätehuollon vastuutahosta Suomessa kuntien ja jätteiden haltijoiden lisäksi. Tuottajille tulee myös jatkossakin taata oikeus järjestää jätehuolto.

Suomessa tuottajavastuujärjestelmät toimivat pääosin jo hyvin ja vakiintuneesti saavuttaen niille asetetut vaatimukset. Suurin haaste tuottajavastuun toteutumiselle on ollut vapaamatkustaminen, jonka ratkaisemisessa sääntelyllä on merkittävä rooli. Pidämme TYNK:ssä erittäin merkittävänä asiana, että parhaillaan eduskuntakäsittelyssä olevassa jätelain muutosesityksessä on saatettu kansainvälinen verkkokauppa selkeästi tuottajavastuun piiriin. Tuottajien aseman tasapuolistaminen on olennaista verkkokaupan kasvaessa. Tuottajavastuusta on lisäksi tehtävä pakollinen vaatimus, joka huomioidaan läpi koko tuotteen hankinta- ja jakeluketjun. Tämän varmistamiseksi tuotteen jakelijoille ja julkisia hankintoja tekeville tahoille on asetettava vaatimus tarkastaa tuottajan rekisteröityminen ennen tuotteen hankintaa. Tarkastaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman nykyistä parempaa kansallista tuottajarekisteriä, jota koskeva TYNK:n avoin tietopalvelu -säännösehdotus oli valitettavasti jätetty huomioimatta jätelakiesityksessä.

Vapaamatkustamisen vähentämiseksi valvontaviranomaisille on riittävien valvontaresurssien lisäksi taattava luotettavat tiedot markkinoille saatetuista tuotteista ja markkinoille saattajista. Tällä hetkellä viranomainen ei saa tietoja EU:n sisäkaupasta, koska tulli ei luovuta sille tietoja vedoten tilastolakiin. Tullin roolin vahvistamista tuottajavastuun valvonnassa on tarkasteltava pikimmiten, kuten esitimme jätelain ollessa lausuntokierroksella. Kansainvälisen verkkokaupan valvontaan taas tarvitaan uusia EU-tason ratkaisuja, joiden etsimisessä Suomen tulisi olla aktiivinen.

Jätelakiesityksessä ehdotetaan tuottajille ja tuottajayhteisöille paljon uusia niiden toimintaan merkittävästi vaikuttavia vaatimuksia aina maksujen mukauttamisesta erilaisiin yhteistyö-, tiedonanto- ja raportointivelvoitteisiin. Uusiin vaatimuksiin vastaamiseen on tuottajayhteisöille taattava riittävän pitkä valmistautumisaika, ainakin vähintään uudelleenrekisteröitymiseen saakka. Lisäksi käynnissä oleva EU:n akkuasetusvalmistelu vaikuttaa paristojen ja akkujen tuottajavastuuseen, joka tulisi ottaa huomioon laadittaessa jätelain siirtymäsäädöksiä ja siten vähentää tuottajiin kohdistuvia moninkertaisia hallinnollisia vaatimuksia. Pakkaustuottajien vastuu ja kustannukset nousevat jätelakiesityksen myötä merkittävästi ja kasvun maksajia ovat viime kädessä kuluttajat.

Olemme käytettävissänne kaikissa tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa!

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK:

· Puheenjohtaja Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy (liisa-marie.stenback@recser.fi), +358 10 249 1704

· Pääsihteeri Arto Silvennoinen (arto.silvennoinen@tuottajayhteiso.fi), +358 400 674 199

Pakkaukset ja juomapakkaukset:

· Pasi Nurminen, Suomen Palautuspakkaus Oy (pasi.nurminen@palpa.fi)

· Juha-Pekka Salmi ja Eija Jokela, Suomen Kuitukierrätys Oy
(juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi; eija.jokela@kuitukierratys.fi)

· Satu Estakari, Mepak-Kierrätys Oy (satu.estakari@mepak.fi)

· Vesa Soini ja Peter Rasmussen, Suomen Uusiomuovi Oy (vesa.soini@uusiomuovi.fi;
peter.rasmussen@uusiomuovi.fi)

Romuajoneuvot:

· Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy (juha.kenraali@autokierratys.fi)

Renkaat:

· Risto Tuominen, Suomen Rengaskierrätys Oy (risto.tuominen@rengaskierratys.com)

Paristot ja akut:

· Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb Oy (johanna.alakerttula@akkukierratyspb.fi)

· Olli Alanen, ERP Finland ry (o.alanen@erp-recycling.org)

· Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy (liisa-marie.stenback@recser.fi)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet:

· Arto Puumalainen, SER-tuottajayhteisö ry (arto.puumalainen@serty.fi)

· Olli Alanen, ERP Finland ry (o.alanen@erp-recycling.org)

· Pertti Raunamaa, FLIP ry (pertti.raunamaa@flip.fi)

· Sakari Hietala, SELT ry (sakari.hietala@elker.fi)

Keräyspaperi:

· Merja Helander, Suomen Keräystuote Oy (merja.helander@suomenkeraystuote.fi.)

· Jari Tallbacka, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy (jari.tallbacka@encorepalvelut.fi)

TIEDOTE 2.1.2021: Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnalle uusi pääsihteeri

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta, TYNK on toiminut vuodesta 2015 alkaen sopimusperusteisesti suomalaisten tuottajayhteisöjen yhteistyöalustana. TYNK:n ja sen työvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat yhteinen edunvalvonta, tuottajien toimintaan liittyvät lainsäädännölliset ja toiminnalliset kysymykset sekä alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit.


TYNK:n nykyinen pääsihteeri Eija Jokela jättää tehtävänsä vuoden vaihteessa uudelle pääsihteerille Arto Silvennoiselle. Arto
on pitkän linjan tuottajavastuuammattilainen ja hän on myös alusta alkaen ollut mukana TYNK:n toiminnassa.


Uudet yhteystiedot ovat

Sähköposti: arto.silvennoinen@tuottajayhteiso.fi
Puhelin: 0400 674 199

TYNK-linjapaperi: Etäkaupan vaikutus tuottajavastuun toteutumiseen Suomessa


Tuottajavastuu[1] on vakiinnuttanut asemansa EU:n jätepoliittisena ohjauskeinona matkalla kohti kiertotaloutta. Jotta tuottajat huolehtisivat tuotteidensa kierrättämisestä ja muusta jätehuollosta, ovat pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut sekä romuajoneuvot saatettu tuottajavastuun piiriin koko EU:n alueella. Suomessa tuottajavastuuta sovelletaan lisäksi ajoneuvojen renkaisiin ja paperiin. Tuottajavastuun toteutumista uhkaa voimakkaasti kasvava ulkomainen verkkokauppa eli niin kutsuttu etämyynti.

Yhä suurempi osa tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista myydään Suomeen ulkomaisista verkkokaupoista. Kuluttajille etäkauppa avaa uusia mahdollisuuksia, mutta tuottajavastuujärjestelmille se tuottaa kilpailua vääristävän ja kotimaisten toimijoiden asemaa heikentävän vapaamatkustajaongelman. Tuottajavastuulainsäädäntö ei tällä hetkellä kattavasti velvoita ulkomaisia etämyyjiä, vaan kotimaiset toimijat maksavat myös ulkomaisista etäkaupoista tilattujen tuotteiden kierrättämisen ja muun jätehuollon. Etämyyjillä ei ole
myöskään jakelijan vastaanottovelvollisuutta eli velvollisuutta kerätä käytöstä poistettuja tuotteita kierrätykseen tai tiedotusvastuuta tuotteiden ympäristö-vaikutuksista ja jätehuollosta. Ainoastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kohdalla tuottajavastuu koskee tällä hetkellä myös ulkomaisia etämyyjiä, mutta vastuun ulkopuolelle jäävät laitteiden pakkaukset ja paristot tai akut.

Myyntialustat

Merkittävä osa ulkomaisten verkkokauppojen tilauksista tehdään kansainvälisillä myyntialustoilla, joilla kolmannet osapuolet myyvät tuotteitaan. Koska lukemattomien ulkomaisten etäkauppiaiden valvonta olisi vaikeaa lähes minkälaisilla valvontaresursseilla ja toimivaltuuksilla tahansa, olisi ehdottoman tärkeää asettaa kansainvälisille verkkoalustoille toissijainen tuottajavastuuvelvoite. Toissijainen vastuu tarkoittaisi sitä, että myyntialustan tulisi huolehtia alustaansa käyttävien tuotteiden tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä Suomessa, mikäli alustoilla toimivat yritykset eivät itse sitä tee.

Ratkaisu

1. Kaikki toimijat, jotka saattavat Suomen markkinoille tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita etämyynnin keinoin on
katsottava tuottajiksi ja jakelijoiksi.

2. Jokaisen tuottajan tulee rekisteröityä Suomessa tuottajaksi joko liittymällä suoraan tuottajayhteisöön tai valtuutetun
edustajan kautta.

3. Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa on tehostettava ja viranomaisten tiedonsaantioikeuksia markkinoille saatetuista
tuotteista ja tuottajista vahvistettava. Valvontavastuullisille viranomaisille tulee taata riittävät valvontaresurssit vapaamatkustamisen vähentämiseksi.

4. Etämyyjille tulee asettaa lainsäädännössä vastaava jakelijan vastaanottovastuu, kuin tällä hetkellä on asetettu kiinteässä myynti-
pisteessä toimiville jakelijoille.

5. Etämyyjien tuotteita välittävät myyntialustat tulisi asettaa toissijaiseen vastuuseen tuottajavastuuvelvoitteiden (rahoitus-, keräys- ja tiedotusvastuut) täyttämisestä, jos etämyyjä ei rekisteröidy Suomessa tuottajaksi ja täytä tuottajavastuitaan.


[1] Tuottajavastuu tarkoittaa yritysten velvollisuutta järjestää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteidensa keräys ja kierrätys kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Lisää tuottajavastuusta täältä.TYNK-linjapaperi: Etäkaupan vaikutus tuottajavastuun toteutumiseen Suomessa

TIEDOTE 10.6.2020: TYNK:n lausunto jätelakiehdotukseen

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä jätelain muuttamiseksi. Lausunnossa esitettiin myös hallituksen esityksen ulkopuolelta joitain täsmennysehdotuksia nykyiseen jätelakiin.

Tuottajavastuun tasapuolisen ja oikeudenmukaisen toteutumisen kannalta on olennaista, että tuottajavastuu ulotetaan koskemaan myös etäkaupalla myytäviä tuotteita. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia lukuun ottamatta ulkomaiset etämyyjät ovat jääneet tuottajavastuuvelvoitteiden ulkopuolelle, vaikka etäkauppa on ollut koko vuosikymmenen vahvassa kasvussa. Jätelakiehdotus asettaa ensimmäistä kertaa myös muiden tuottajavastuualojen etämyyjät tuottajavastuuseen ja tämä merkittävä uudistus tulee tukemaan tuottajavastuujärjestelmien kustannusten oikeudenmukaista jakoa tuottajien kesken. Tämä on hyvä ja kannatettava uudistus.

Lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi valvovalle viranomaiselle tulee taata riittävät resurssit ja luotettavan tiedot valvonnan tueksi. Valvonnan helpottamiseksi kansainvälisille verkkoalustoille tulisi asettaa vielä lisäksi toissijainen tuottajavastuuvelvoite. Toissijaisen vastuun nojalla myyntialustan tulisi huolehtia alustaansa käyttävien tuotteiden tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä Suomessa, mikäli alustoilla toimivat yritykset eivät itse sitä tee.

Tuottajavastuun tasapuolistamiseen liittyy myös TYNK:n ehdotus nykyisen pakkaustuottajia koskevan 1 000 000 euron liikevaihtorajan poistamisesta. Tällä parannettaisiin myös tilastojen kattavuutta ja luotettavuutta.

Tuottajayhteisöjen organisoitumiseen ja yhteistyöhön on puututtu esityksessä melko paljon. TYNK on tehnyt sekä tuottajayhteisöjen että mm. viranomaisten kanssa hyvää yhteistyötä jo pitkään ilman lainsäädäntöäkin. Joiltain osin ehdotuksen pykälissä halutaan lisätä
tuottajayhteisöjen hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sen sijaan, että varmistettaisiin valvovalle viranomaiselle riittävät ja oikein kohdistetut resurssit esimerkiksi vapaamatkustajavalvontaan.

TYNK:n ja yli 350 muuhun lausuntoon voi käydä tutustumassa lausuntopalvelusta.

TIEDOTE 28.4.2020: Jätelakiehdotus lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntoaika 28.4. - 2.6.2020

Tausta

Esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset sekä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Lisäksi esityksellä toteutetaan Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” sisältyviä kirjauksia, joilla lisätään jätteen kierrätystä ja siten vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

EU:ssa hyväksytty ns. jätesäädöspaketti sisältää neljä jätealan direktiiviä, joilla muutetaan kuutta jätealan direktiiviä: jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä, romuajoneuvodirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä. Direktiivimuutokset on pantava täytäntöön jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä 5.7.2020 mennessä. SUP-direktiiviin sisältyviä tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia on sovellettava 3.7.2021 alkaen.

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annettua POP-asetusta täydentäviksi säännöksiksi sekä aluskierrätysasetusta täydentävien jätelain säännösten muuttamisesta. Lisäksi esitetään joitakin kansallisiin jätelainsäädännön kehittämistarpeisiin perustuvia ehdotuksia, esimerkiksi jätteiden kuljettajien ja välittäjien hyväksymismenettelyjä ja rangaistuksia koskevien säännösten muuttamiseksi.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi jätelakia sekä ympäristönsuojelulakia, kemikaalilakia, rikoslakia sekä lakia rikesakkorikkomuksista.

Lakiehdotus, perustelut ja asetusmuutokset.

Kierrätyksen sankarit© -tehtäväkirja on ilmestynyt!

Upouusi Kierrätyksen sankarit© -tehtäväkirja tarjoaa monipuolisen kattauksen hauskaa ja opettavaista lajitteluun, kierrättämiseen ja materiaalien jatkojalostukseen liittyvää puuhaa kolmas- ja neljäsluokkalaisille.

Sympaattisten kierrätyshahmojen ympärille rakennetussa kokonaisuudessa on eri tasoisia sana-arvoituksia, laskutehtäviä, visoja, pelejä, labyrinttejä, ristikkoja sekä askartelua ja muuta luovaa tekemistä.

Kannustavan ja positiivisesti kierrätykseen suhtautuvan tehtäväkirjan kehitystyöhön on osallistunut sekä opettajia että oppilaita. Tehtäväkirjan on kuvittanut lastenkirjailija Antti Nikunen. Toteutuksesta vastaa A-lehtien Sisältöstudio.

Kierrätyksen sankarit© -tehtäväkirjan tarjoaa teille Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta.

Tilaussivut: https://www.a-lehdet.fi/kierratyksensankarit

https://www.a-lehdet.fi/atervinnarna

Juttu A-lehtien sivuilla


Lisätietoja: info@tuottajayhteiso.fi

Tulostettava pdf-versio

Utskrivbar pdf-version


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Yleistä

Tämä tietosuoja- ja rekisteriseloste (jäljempänä "seloste") kertoo, kuinka Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (jäljempänä "TYNK") kerää ja käsittelee henkilötietoja, millä perusteella tietoja kerätään, mihin tarkoituksiin niitä käytetään sekä kenelle tietoja voidaan luovuttaa edelleen.

Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä kaikkea muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä ("rekisteröity") koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta, TYNK
Pääsihteeri Eija Jokela
Koulukatu 1, 37600 Valkeakoski
Puhelin: 040 723 7992
Sähköposti: info@tuottajayhteiso.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

I: Rekisterin tiedot muodostuvat kierrätyksen sankarit -tehtäväkirjan tilanneiden suostumuksellaan luovuttamista yhteystiedoista, jotka ovat välttämättömiä kirjan postittamiseksi tilaajalle.

II: Rekisterin tiedot muodostuvat Tuottajavastuuiltapäivä-tilaisuuteen kutsuttavan ja/tai osallistuvan suostumuksellaan luovuttamista yhteystiedoista, jotka ovat välttämättömiä tilaisuudesta tiedottamisessa ja tilaisuuden järjestämisessä.

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tietosisältö ja tietolähteet

I: Kirjan tilaajan etu- ja sukunimi sekä osoitetiedot.
II: Tuottajavastuuiltapäivään kutsuttavan ja/tai osallistuvan etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.
Mahdolliseen maksulliseen tilaisuuteen osallistuvalta myös laskutustiedot.

Käsiteltävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on välttämätöntä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai rekisterinpitäjällä on siihen lakisääteinen velvoite.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

6. Henkilötietojen luovutus ja henkilötietoja käsittelevät tahot

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisterinpitäjälle asetetun lakisääteisen velvollisuuden perusteella tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaiselle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on muun muassa seuraavat tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä on kerätty.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot sekä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan osoitteeseen: info@tuottajayhteiso.fi.

Oikeus tietojen oikaisuun ja poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä siten, kuin tietosuojalainsäädännössä säädetään.

Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään, sekä oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin oikeus rajoittaa tai
kokonaan vastustaa tietojen käsittelyä.

8. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Tietoturva ja mahdolliset tietoturvaloukkaukset

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Mahdollisissa henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa rekisteröidylle ilmoitetaan asiasta viipymättä tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Suomessa toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.

11. Muutokset tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen

Teemme tarvittaessa muutoksia ja päivityksiä tähän selosteeseen. Päivitystarpeen voi aiheuttaa esimerkiksi palvelujemme kehittyminen tai tietosuojalainsäädössä tapahtuvat muutokset.

Viimeisin, ajantasainen versio selosteesta löytyy verkkosivuiltamme.

12. Lisätietoja

Lisätietoja tästä selosteesta ja rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä saa pyydettäessä tämän selosteen kohdassa 2. nimetyltä yhteyshenkilöltä.


Käytöstä poistettujen tuotteiden ja pakkausten keräyspisteet

Tuottajavastuusta kertova esite "Toisen jäte on toiselle raaka-aine".